مشاوره

خدمات مشاوره آوین

به منظور حفاظت از دارایی فکری مناسب ترین گزینه ثبت آن در مراجع قابل پیگیری در سراسر دنیا است. ارائه مشاوره تخصصی با اطمینان از حفظ محرمانگی اطلاعات در زمینه انتخاب نوع حفاظت از دارایی فکری، قراردادها، نقض حقوق و نحوه ارزیابی طرح ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی. از جمله خدمات تخصصی اندیشه پردازان آوین است. پیشنهاد ما به کلیه مراجعین دریافت مشاوره تخصصی و شفاف سازی کلیه مراحل ثبت و پیگیری برای مشتریان است. 

به منظور دریافت مشاوره تخصصی می توانید وارد صفحه ارتباط با آوین شوید.

[everest_form id=”6542″]